Stadgar

Stadgar antagna 1989-11-30, revision vid ordinarie årsmöte 2019-05-15

 

Allmänna bestämmelser
§1
Svensk Förening för Patologi utgör en sammanslutning av läkare arbetande inom
verksamhetsområdet patologi. Föreningen är specialistförening inom Sveriges läkarförbund
och sektion inom Svenska Läkaresällskapet. Föreningen är också specialistförening inom
International Academy of Pathology och European Society of Pathology. Föreningens namn
på engelska skall vara Swedish Society of Pathology.

§2
Föreningen har till uppgift
att främja patologins utveckling bland annat genom att anordna vetenskapliga
sammankomster med föredrag, diskussioner och demonstrationer,
att befrämja den kliniska patologins utveckling inom hälso- och sjukvården,
att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen,
att bland sina medlemmar befrämja samarbete och upprätthålla en god anda,
att tillvarata yrkesverksamma patologers fackliga intressen,
att som Svenska Läkaresällskapets sektion i patologi avge utlåtanden i eller handlägga
ärenden som hänskjutits till sektionen,
att som Sveriges läkarförbunds specialistförening i patologi avge utlåtanden i medicinska och
fackliga frågor som av förbundet hänskjutits till föreningen, varvid det åligger föreningen att
ställa sig till efterrättelse Läkarförbundets fullmäktiges och centralstyrelses beslut i fackliga
frågor,
att som Division of the International Academy of Pathology verka för internationellt
samarbete samt föreslå representanter i dess Executive Council,
att som National Society of European Society of Pathology verka för europeiskt samarbete
samt föreslå representanter till dess Advisory Board och årligen vidarebefordra inbjudan till
våra medlemmar att genom Svensk Förening för Patologi teckna kollektivt medlemskap i ESP,
samt

att i samarbete med övriga patologi- och mikrobiologiföreningar i Norden utge tidskriften
Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica (APMIS) varvid föreningen
representeras inom tidskriftens redaktion genom en av föreningen vald medlem.

Medlemskap
§3
Ansökan om medlemskap skall ställas till styrelsen och avgörs av denna. Till medlem kan
antas läkare arbetande inom verksamhetsområdet patologi i Sverige. Annan läkare i Sverige
eller utlandet kan antas till korresponderande medlem. Annan medicinsk yrkesutövare eller
företrädare för medicinen närstående verksamhet kan adjungeras till de från föreningen
utgående arbetsgrupperna utan medlemskap.
Styrelseledamot skall vara ledamot av Svensk Förening för Patologi och Svenska
Läkaresällskapet, och bör vara medlem i Sveriges läkarförbund. Medlemskap i Föreningen
medför medlemskap i the International Academy of Pathology men ej i Svenska
Läkaresällskapet eller Sveriges läkarförbund. Föreningsmedlem som är behörig därtill bör
vara medlem i såväl sällskapet som förbundet. Endast sådana medlemmar får delta i beslut
rörande frågor som hänskjutits till Svensk Förening för Patologi från dessa sammanslutningar.
Medlemmar som önskar utträde ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen som
beviljar utträde. Medlem som ej erlagt medlemsavgift för en sammanhängande period om 13
månader anses ha utträtt ur föreningen.
Till hedersledamot kan vid föreningens årsmöte på förslag av styrelsen kallas svensk eller
utländsk person som föreningen önskar ge sitt erkännande för utmärkta förtjänster inom
patologin eller vars insatser på ett framstående sätt främjat föreningens syfte.

Styrelse
§4
Föreningens angelägenheter handhas av en vid årsmötet vald styrelse bestående av
ordförande, vice ordförande, sekreterare för vetenskapliga frågor, sekreterare för fackliga
frågor, föreningssekreterare, skattmästare samt tre övriga ledamöter. Därtill adjungeras
ordförande i Svensk Förening för Klinisk Cytologi, sammankallande i utbildningskommittén,
KVAST-samordnaren, sammankallanden i kommittén för molekylär patologi, samt sammankallanden för arbetsgrupperna i digital patologi och SNOMED CT. En av de övriga
ledamöterna skall vara under utbildning och minst en skall representera länssjukvården.
Ordförande är tillika representant i Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling och vice
ordförande suppleant för denne. Mandatperioden är tre år och fördelas så att årligen en
tredjedel av styrelseposterna står under val.
Uppgift om föreningens funktionärer skall efter förrättade val snarast tillställas Svenska
Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund.

§5
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Kallelse skall vara styrelsemedlem
tillhanda senast sju dagar före styrelsemöte. Ordföranden är skyldig att sammankalla
styrelsen om minst två styrelseledamöter gör framställan därom. Styrelsen är beslutsmässig
när minst fem ordinarie ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden
utslagsröst. Ärende kan avgöras vid sammanträde per capsulam om samtliga
styrelseledamöter är ense om beslutet.
Vid styrelsemöte skall protokoll föras, som justeras av ordföranden.
Beslut i ärenden som berör Svenska Läkaresällskapet eller Sveriges läkarförbund skall snarast
tillställas respektive sammanslutning.

Kommittéer
§6
Föreningens arbete bedrivs med stöd av fyra kommittéer, som i gemensamma frågor skall
samråda. Det är den sammankallande i varje kommittee som föreslår ledamöter som sedan
godkänns av styrelsen. Namn på medlemmar och sammankallande i dessa kommittéer anges på
webbsidan. Sammankallande ansvarar för kommittéens arbete protokollförs, delges styrelsen och
sammanställs till den årliga verksamhetsberättelsen.
Programkommittén bör bestå av minst tre ledamöter varav en är sammankallande.
Sammankallande är vetenskaplige sekreteraren i styrelsen. Kommittén är behjälplig bland annat
vid planering av det vetenskapliga programmet vid föreningens möten och vid val av årets
avhandling.
Utbildningskommittén bör bestå av minst tre ledamöter varav en är sammankallande.
Sammankallande är adjungerad ledamot i patologföreningens styrelse. En ledamot vald inom
kommittén är kontaktperson för nordiskt samarbete i utbildningsfrågor. Kommittén har
ansvaret för sakkunnig planering av specialistutbildning och för efterutbildning för
specialistkompetenta patologer.
Kvalitets- och standardiseringskommitténs (KVAST) styrgrupp bör bestå av minst fem ledamöter
varav en är sammankallande. Sammankallande är adjungerad ledamot i patologföreningens
styrelse. Denna styrgrupp ska i samarbete med Equalis expertgrupp stödja och harmonisera
KVAST arbetet.
Kommittén för Svensk Molekylär Patologi bör bestå av minst sex ledamöter, varav en
sammankallande. Sammankallande är adjungerad ledamot i patologföreningens styrelse.
Kommittén har ansvaret för att bevaka patologins centrala roll för molekylärbiologiska analyser
med fokus på strategi, utveckling, kommunikation och möten.

Årsmöte m.m.
§7
Förslag till val som skall förrättas vid föreningens årsmöte upprättas av en valberedning
bestående av tre medlemmar. Valberedningens ledamöter utses vid årsmöte för en period av
tre år. En ledamot bör nyväljas varje år.

§8
Svensk Förening för Patologis räkenskapsår omfattar tiden 1 april – 31 mars. Föreningens
årsmöte äger rum under någon av månaderna april – juni på dag som bestäms av styrelsen.
Vid årsmöte föredrages styrelse- och revisionsberättelse, beslut om ansvarsfrihet för
styrelsen, fastställes årsavgiftens storlek samt väljes styrelseledamöter, representant i
redaktionen för APMIS samt två revisorer och en suppleant för dessa.
Skriftlig kallelse till årsmötet utsändes till medlemmarna minst fjorton dagar i förväg.
Föreningsmöte bör hållas en gång årligen under någon av månaderna september – december.
Skriftlig kallelse utsändes till medlemmarna eller läggs ut på hemsidan minst fjorton dagar i
förväg.
Extra möte skall hållas när föreningens styrelse eller minst tio medlemmar skriftligen begär
sådant för att behandla uppgivet ärende. Extra möte skall tillkännages medlemmarna minst
sju dagar i förväg.
Fråga eller frågor som föreningen skall uppföra på Svenska Läkaresällskapets
fullmäktigemötes arbetsordning bör behandlas på ordinarie möte med föreningen och
tillställas Sällskapets nämnd minst två månader före ordinarie fullmäktigemöte.


§9
Omröstning sker öppet då ej annat begäres. Vid lika röstetal gäller den mening som företräds
av ordföranden, vid val och sluten omröstning avgör dock lotten.
I ärende, som inte blivit meddelat i kallelsen till sammanträde, får beslut fattas endast om de
närvarande är eniga om beslutet.
Bordläggning av ärende må ej nekas om minst tio medlemmar förenar sig i begäran därom.
Då en fråga varit bordlagd en gång må ytterligare bordläggning endast ske om föreningen
genom majoritetsbeslut så bestämmer.
Årsmöte och föreningsmöte ska protokollföras. Protokoll justeras av två därtill särskilt valda
justeringspersoner.


Övrigt
§10
Ledamot av Svenska Läkaresällskapet eller Sveriges läkarförbund äger tillträde till
föreningens sammanträden med rätt att deltaga i förhandlingarna men ej i föreningens
beslut.

§11
Föreningens ledamöter erlägger årsavgift med belopp som bestämmes vid årsmötet.
Årsavgift erlägges ej av hedersmedlemmar.


§12
Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast äga rum på årsmöte. Skriftligt förslag om
ändring insändes minst två månader före årsmötet till styrelsen. Förslag till stadgeändring
skall åtföljt av styrelsens yttrande däröver tillställas medlemmarna samtidigt med kallelsen
till årsmötet.
För ändring fordras att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna är
ense om beslutet.
Beslutad ändring träder i kraft sedan Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund
fastställt densamma.