Bemannings- och produktionsenkät

Inloggade medlemmar kan nu ta del av den genomförda bemannings- och produktionsenkäten, se länk här

Förslag om ändring av SvFP's stadgar

Läs förslag om ändring av stadgar här och kommentarer till ändringarna här. Stadgarna kommer att tas upp i samband med ordinarie Årsmöte vid Vårmötet i Örebro 20/5.

Nytt från KVAST

Nya dokument antagna

Vid vårmötet antogs de flesta av de dokument som varit ute på remiss, i vissa fall med smärre justeringar. Publicering sker efterhand som dessa arbetats in i dokumenten. Ett av de föreslagna dokumenten (Praxis för lagring av digitala bilder) hade blivit föremål för omfattande synpunkter och bordlades för ytterligare bearbetning.

 

SBU-rapport om bilddiagnostik av avlidna

I april kom SBU:s rapport Bilddiagnostik av avlidna, där det bland annat står att det för närvarande inte går att avgöra hur tillförlitligt bilddiagnostik är som komplement eller alternativ till obduktion och att mer forskning behövs. Läs hela rapporten här

Nya och fler medlemmar till utbildningskommittén sökes

I samband med patologföreningens senaste styrelsemöte önskades att antalet medlemmar i utbildningskommittén bör utökas från dagens tre till åtminstone sex. Kommitténs inriktning och uppgifter är bl.a. att bevaka utbildningsfrågor, ansvara för framtagande av målbeskrivning och utbildningsbok, planera för diagnostiska prov i samband med vårmöten och vara LIPUS behjälpliga i ST-kursfrågor. Om du är intresserad av denna typ av arbete och dessa frågor är du hjärtligt välkommen att ansluta till utbildningskommittén.
Prenumerera på innehåll